fbpx

For easier navigation, please choose one of the following:

Information for Ukrainian students (UKR)

Information for Ukrainian students (ENG)

Admission conditions of individual Lithuanian universities

Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens

********************

UA: Увага, українські студенти!

Інформація для українських біженців з війни, які прибувають до Литви, про можливості навчання у литовських вищих навчальних закладах:

Навчання

Принципи прийому громадян України до вищих навчальних закладів
Передбачається, що порядок прийому до вищих навчальних закладів буде орієнтований на громадян України, які втекли від війни в Україні, розпочатій Росією, та здобули середню освіту в Україні чи Литві у 2022 році або раніше. Пріоритет надаватиметься випускникам українцям школи поточного року із застосуванням додаткового балу до цієї групи абітурієнтів у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, а також додатковий бал може бути присуджений за вибір сестринської справи або навчання STEM.

На місця, які фінансуватимуться за рахунок держави, вищі навчальні заклади зможуть приймати лише тих осіб, які відповідатимуть мінімальним вимогам вступу. Ті, хто здобув середню освіту в Литві, мають атестат зрілості та склали два державні іспити на атестат зрілості. Ті, хто закінчив середню освіту в Україні – мають атестат зрілості та у певних межах склали вступний тест, організований Міністерством освіти і науки України. Цей вступний тест можна буде здати у Литві, заплановане місце проведення – Каунас. Сесії ЗНО відбудуться 22, 25 та 26 липня 2022 року.

Для вступу до університету особа має фізично перебувати в Литві та з’явитися до Департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки до 29 серпня.

Прийом осіб, які відповідають мінімальним вимогам, здійснюватиметься у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, формула розрахунку конкурсного балу затверджується самим навчальним закладом. LAMA BPO перевірить, чи відповідають абітурієнти мінімальним вимогам, що висуваються. Особи, які не відповідають мінімальним вимогам, не зможуть претендувати на навчальні місця, що оплачуються державою. 

Заповнення заявок проходитиме через LAMA BPO або безпосередньо у вищому навчальному закладі.

Для тих, хто хоче продовжити навчання
Cтуденти, навчання яких обірвалося в Україні, можуть продовжити навчання у Литві. У Литві можна навчатися англійською та російською мовами. Навчальні програми та вищі школи можна знайти: www.studyin.lt.

Щодо плати за навчання: Залежно від можливостей вищих навчальних закладів надаватиметься підтримка громадянам України. Деякі вищі навчальні заклади Литви планують звільнити студентів з України від плати за навчання або зробити суттєві знижки на плату за навчання. Навчальний заклад, який ви виберете, надає інформацію про умови та суму знижки за навчання.

Щодо заліку предметів навчання, що припинилося, як за наявності документів, так і без документів: Залік предметів можливий як за наявності документів, так і без них. Докладнішу інформацію можна отримати у конкретному вищому навчальному закладі для кожного індивідуального випадку.

Більше інформації про навчальні програми, відшкодування вартості навчання, стипендії опубліковано на сайтах кожного вищого навчального закладу.

Нижче наведено посилання на умови вступу до окремих литовських університетів.

Державні університети:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Приватні університети:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

Державні університети фінансуються з державного бюджету. Приватні університети підтримують навчання за власні кошти.


СВОЮ ІНФОРМАЦІЮ НЕЗАБАВО НАДАДУТЬ ІНФОРМАЦІЯ БІЛЬШЕ ЛИТОВСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ!

Інші організації:

Lithuanian National Union of Students

Можливості навчання з першого курсу
У Литві навчання починається з 1 вересня, тому можливість розпочати навчання з першого курсу буде восени, до цього часу необхідно звернутися до обраного вищого навчального закладу (актуальні посилання див. вище).

Щодо необхідних документів: наявність атестата про закінчення середньої школи полегшує вступ до вищих навчальних закладів. Але навіть у тому випадку, коли людина закінчила середню школу за межами Литви, але не має документів, ніщо не заважає їй здобути вищу освіту в Литві. Якщо ви здобули середню освіту за кордоном (наприклад, в Україні, то Атестат про повну загальну середню освіту або Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), однак, якщо документи, що підтверджують, відсутні, то передбачена спеціальна процедура визнання. Визнання може бути зроблено вищим навчальним закладом, який має таке право, або Центром оцінки якості навчання (SKVC). Список вищих навчальних закладів, які мають право на визнання, наведено тут:
https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. Загальна інформація щодо порядку подання документів до SKVC, у тому числі додаткова інформація для осіб без документів, надається тут:
https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. У разі виникнення питань SKVC консультує електронною поштою: pripazinimas@skvc.lt, тел. 8 5 210 47 72).

Список навчальних програм: https://studyin.lt/study-programmes/

Інформація про вступний іспит: https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/

Про можливість працювати у Литві за наявності освіти: https://uzt.lt/ua/


********************


EN: Attention, Ukrainian students!

Information for Ukrainian war refugees arriving in Lithuania on study opportunities at Lithuanian higher education institutions:

Studies

Principles of admission of Ukrainian citizens to higher education institutions
The admission to higher education institutions is foreseen to focus on Ukrainian citizens who have fled the war in Ukraine started by Russia and have completed their secondary education in Ukraine or Lithuania on or before 2022. Priority will be given to this year’s Ukrainian graduates, with an extra point for this group of applicants in accordance with the procedure laid down by the higher education institution, and an extra point may also be awarded for nursing or STEM subjects.

For the places for which public funding will be made available, higher education institutions will only be able to admit people who meet the minimum entry requirements. Secondary education in Lithuania – a school-leaving certificate and two state school-leaving exams. For secondary education completed in Ukraine – hold a matriculation certificate and pass an admission test organised by the Ministry of Education and Science of Ukraine, subject to the threshold. This entrance test will be held in Lithuania, with the planned venue in Kaunas. The sessions of the test will take place on 22, 25 and 26 of July 2022.

In order to enroll in a university, a person must physically be in Lithuania and report to the Migration Department of the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania by August 29.

Admission of persons meeting the minimum requirements will be carried out in accordance with the procedure laid down by the higher education institutions, with the formula for calculating the admission score being adopted by the institution itself. LAMA BPO will check whether applicants meet the minimum requirements. Persons who do not meet the minimum requirements will not be eligible for state-funded study places. 

Applications will be completed through LAMA BPO or directly at the higher education institution.

For those wishing to continue their studies
Students whose studies have been interrupted in Ukraine can continue their studies in Lithuania. In Lithuania, you can study in English and Russian. Study programmes and higher education institutions can be found at www.studyin.lt.

On tuition fees: Depending on the capacity of higher education institutions, studies by Ukrainian nationals will be (partially) supported. Some Lithuanian higher education institutions plan to exempt Ukrainian students from tuition fees or provide significant tuition fee discounts. The amount and conditions of the support will be communicated by the selected higher education institution.

Crediting of study subjects due to interrupted studies is available for both documented and undocumented students. More detailed information will be available from the higher education institution on a case-by-case basis.

For more information on study programmes, tuition fee reimbursement and scholarships, please visit the websites of each higher education institution.

Below are links to the conditions of admission to individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

MORE LITHUANIAN UNIVERSITIES WILL PROVIDE THEIR INFORMATION SOON!

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

Study opportunities from the first year
In Lithuania, studies start on 1 September, so you will have the opportunity to start your studies from the first year in the autumn, but you need to apply to the higher education institution of your choice in advance (see above for relevant links).

Regarding the necessary documents: available secondary education documents makes admission smoother. But even if you have completed secondary school outside Lithuania but do not have any supporting documents, you are not prevented from pursuing higher education in Lithuania. If you have completed secondary education abroad (e.g. have acquired a certificate of general secondary education in Ukraine Атeстат прo повну загальну серeдню освiту or Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), but no supporting documents are available, there is a special recognition procedure. Recognition can be carried out either by the higher education institution of your choice or by the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). A list of higher education institutions with the right for recognition is available at https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. General information on the procedure for submitting documents to the SKVC, including additional information for those without documents, is available at: https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. For questions on recognition, the SKVC provides advice by email pripazinimas@skvc.lt , tel. 8 5 210 47 72).

List of study programmes: https://studyin.lt/study-programmes/

Information about the entrance exam: https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/

Work in Lithuania for degree holders: https://uzt.lt/ua/


********************Links to the admission conditions of individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

MORE LITHUANIAN UNIVERSITIES WILL PROVIDE THEIR INFORMATION SOON!

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

********************

Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens

Call for applications for Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens is OPEN!

Education Exchanges Support Foundation offers to attend Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens (Ukrainian adult citizen: students, lecturers, researchers and employees in all areas of the education system) who came to Lithuania from Ukraine due to the military actions of the Russian Federation in Ukraine.

You can find all information HERE.
Photo credit: “We love Lithuania”