fbpx

For easier navigation, please choose one of the following:

Information for Ukrainian students (UKR)

Information for Ukrainian students (ENG)

Admission conditions of individual Lithuanian universities

********************

UA: Увага, українські студенти!

Інформація для українських біженців з війни, які прибувають до Литви, про можливості навчання у литовських вищих навчальних закладах:

Навчання

Для тих, хто хоче продовжити навчання
Cтуденти, навчання яких обірвалося в Україні, можуть продовжити навчання у Литві. У Литві можна навчатися англійською та російською мовами. Навчальні програми та вищі школи можна знайти: www.studyin.lt.

Щодо плати за навчання: Залежно від можливостей вищих навчальних закладів надаватиметься підтримка громадянам України. Деякі вищі навчальні заклади Литви планують звільнити студентів з України від плати за навчання або зробити суттєві знижки на плату за навчання. Навчальний заклад, який ви виберете, надає інформацію про умови та суму знижки за навчання.

Щодо заліку предметів навчання, що припинилося, як за наявності документів, так і без документів: Залік предметів можливий як за наявності документів, так і без них. Докладнішу інформацію можна отримати у конкретному вищому навчальному закладі для кожного індивідуального випадку.

Більше інформації про навчальні програми, відшкодування вартості навчання, стипендії опубліковано на сайтах кожного вищого навчального закладу.

Нижче наведено посилання на умови вступу до окремих литовських університетів.

Державні університети:

lukc.ku.lt/en/news/both-people-and-institutions-reach-out-to-help-ku-students-from-ukraine(opens in a new tab)

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Приватні університети:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

Державні університети фінансуються з державного бюджету. Приватні університети підтримують навчання за власні кошти.


Інші організації:

Lithuanian National Union of Students

Можливості навчання з першого курсу
У Литві навчання починається з 1 вересня, тому можливість розпочати навчання з першого курсу буде восени, до цього часу необхідно звернутися до обраного вищого навчального закладу (актуальні посилання див. вище).

Щодо необхідних документів: наявність атестата про закінчення середньої школи полегшує вступ до вищих навчальних закладів. Але навіть у тому випадку, коли людина закінчила середню школу за межами Литви, але не має документів, ніщо не заважає їй здобути вищу освіту в Литві. Якщо ви здобули середню освіту за кордоном (наприклад, в Україні, то Атестат про повну загальну середню освіту або Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), однак, якщо документи, що підтверджують, відсутні, то передбачена спеціальна процедура визнання. Визнання може бути зроблено вищим навчальним закладом, який має таке право, або Центром оцінки якості навчання (SKVC). Список вищих навчальних закладів, які мають право на визнання, наведено тут:
https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. Загальна інформація щодо порядку подання документів до SKVC, у тому числі додаткова інформація для осіб без документів, надається тут:
https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. У разі виникнення питань SKVC консультує електронною поштою: pripazinimas@skvc.lt, тел. 8 5 210 47 72).

Перелік державних закладів вищої освіти, які мають право на державне фінансування для часткового покриття вартості навчання громадян України, які вступають на місця навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра, що не фінансуються державою, у 2023 році.

Цей перелік затверджується наказом Міністра освіти, науки і спорту.

Принципи прийому громадян України до вищих навчальних закладів

Планується, що порядок прийому до вищих навчальних закладів буде орієнтований на громадян України, які втекли від війни, розпочатої Росією в Україні, пріоритет надаватиметься українцям – випускникам шкіл, які отримали атестат зрілості в Литві.

Навчальні місця, що співфінансуються державою, місця будуть виділені вищим навчальним закладам, перелік яких буде затверджено наказом міністра. Громадяни України, кандидати на безкоштовні навчальні місця, які здобули середню освіту в Литві, повинні мати атестат зрілості та скласти два державні іспити  або на атестат зрілості, а також скласти вступний тест, організований Міністерством освіти і науки України, оцінка якого не повинна бути нижчою за встановленого значення. Особи, які здобули середню освіту в Україні, повинні мати атестат про середню освіту та скласти вступний тест, організований Міністерством освіти і науки України, оцінка якого не повинна бути нижчою за встановлене значення. Інформацію про мінімальну кількість балів за вступний тест можна знайти тут: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/Tablytsi-perevedennya_NMT_2023.pdf.

Громадяни України, які прагнуть отримати державну підтримку для навчання у Литві, мають відповідати встановленим вимогам. Прийом осіб, які відповідають мінімальним вимогам, здійснюватиметься у порядку, затвердженому ВНЗ, їх конкурсний бал розраховуватиметься згідно з структурою балу, наданою конкретним ВНЗ, з якою можна ознайомитись на сайті відповідних вищих навчальних закладів. Уповноважений міністром освіти, науки та спорту орган LAMA BPO перевірить наявність у заявників тимчасового захисту, наданого Литовською Республікою, дозволу на тимчасове проживання в Литві, а також відповідність мінімальним вимогам. Особи, які не відповідають мінімальним вимогам, не зможуть претендувати на навчальні місця, які співфінансуються державою.   Громадяни України, які прагнуть отримати державну підтримку, можуть звертатися безпосередньо до одного або кількох вищих навчальних закладів та брати участь у оголошених ними конкурсах.

Список навчальних програм: https://studyin.lt/study-programmes/

Інформація про стипендії для навчання в магістратурі денної форми навчання: https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/

Про можливість працювати у Литві за наявності освіти: https://uzt.lt/ua/


********************


EN: Attention, Ukrainian students!

Information for Ukrainian war refugees arriving in Lithuania on study opportunities at Lithuanian higher education institutions:

Studies

For those wishing to continue their studies
Students whose studies have been interrupted in Ukraine can continue their studies in Lithuania. In Lithuania, you can study in English and Russian. Study programmes and higher education institutions can be found at www.studyin.lt.

On tuition fees: Depending on the capacity of higher education institutions, studies by Ukrainian nationals will be (partially) supported. Some Lithuanian higher education institutions plan to exempt Ukrainian students from tuition fees or provide significant tuition fee discounts. The amount and conditions of the support will be communicated by the selected higher education institution.

Crediting of study subjects due to interrupted studies is available for both documented and undocumented students. More detailed information will be available from the higher education institution on a case-by-case basis.

For more information on study programmes, tuition fee reimbursement and scholarships, please visit the websites of each higher education institution.

Below are links to the conditions of admission to individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

Study opportunities from the first year
In Lithuania, studies start on 1 September, so you will have the opportunity to start your studies from the first year in the autumn, but you need to apply to the higher education institution of your choice in advance (see above for relevant links).

Regarding the necessary documents: available secondary education documents makes admission smoother. But even if you have completed secondary school outside Lithuania but do not have any supporting documents, you are not prevented from pursuing higher education in Lithuania. If you have completed secondary education abroad (e.g. have acquired a certificate of general secondary education in Ukraine Атeстат прo повну загальну серeдню освiту or Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), but no supporting documents are available, there is a special recognition procedure. Recognition can be carried out either by the higher education institution of your choice or by the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). A list of higher education institutions with the right for recognition is available at https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. General information on the procedure for submitting documents to the SKVC, including additional information for those without documents, is available at: https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. For questions on recognition, the SKVC provides advice by email pripazinimas@skvc.lt , tel. 8 5 210 47 72).

List of public higher education institutions eligible for state funding to cover part of the tuition fees of Ukrainian citizens admitted in 2023 to undergraduate and postgraduate study places not funded by state.

This list is approved by Order of the Minister of Education, Science and Sport.

Principles of Admission of Ukrainian Citizens to Higher Education Institutions

It is expected that the procedure for admission to higher education institutions will focus on the Ukrainian citizens who have fled the war started in Ukraine by russia, the priority will be given to Ukrainian high school graduates who have obtained their matriculation certificates in Lithuania.

State co-financed study places will be allocated to higher education institutions, the list of which will be approved by the ministerial order. Citizens of Ukraine, who are applying for free study places, and who have obtained the secondary education in Lithuania, must have a matriculation certificate and two passed state matriculation exams, or a high school diploma and a passed entrance exam, which is organized by the Ministry of Education and Science of Ukraine, the grade of which must not be lower than the set limit. Candidates who have obtained their secondary education in Ukraine must have a high school diploma and a passed entrance exam, which is organized by the Ministry of Education and Science of Ukraine, the grade of which must not be lower than the set limit. The information about the minimum number of points on the entrance exam is available here: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/Tablytsi-perevedennya_NMT_2023.pdf.

Ukrainian citizens seeking state support to study in Lithuania must meet the established requirements. The admission of candidates who meet the minimum requirements will be carried out according to the procedure approved by higher education institutions, their competitive score will be calculated according to the score structure provided by the specific higher education institution, which you can find on the websites of relevant higher education institutions. LAMA BPO, the institution authorized by the Minister of Education, Science and Sports, will check whether the applicants have the temporary protection granted by the Republic of Lithuania and a temporary residence permit in Lithuania, as well as compliance with the minimum requirements. Candidates who do not meet the minimum requirements will not be able to apply for study places co-financed by the state. Citizens of Ukraine who are seeking state support can apply directly to one or more higher education institutions and participate in competitions announced by them.

List of study programmes: https://studyin.lt/study-programmes/

Information about scholarships for full-time master degree studies: https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/

Work in Lithuania for degree holders: https://uzt.lt/ua/


********************Links to the admission conditions of individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

MORE LITHUANIAN UNIVERSITIES WILL PROVIDE THEIR INFORMATION SOON!

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

********************

Photo credit: “We love Lithuania”